MatFlix

MatFlix App Website

Regulamin świadczenia Usługi za pośrednictwem Aplikacji & ochrony danych i prywatności Spis Treści:

§ 1 Definicje 2

§ 2 Postanowienia ogólne 3

§ 3 Zawarcie Umowy 4

§ 4 Rodzaj i zakres świadczenia Usługi 4

§ 5 Warunki świadczenia Podstawowej Usługi wsparcia dydaktycznego: 6

§ 6 Oświadczenia, zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron 7

§ 7 Płatności w ramach Konta Rozszerzonego 7

§ 8 Reklamacje 8

§ 9 Prywatność 8

§ 9’ Treści, i dane osobowe 9

§ 10 Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia do Umowy 10

§ 11 Postanowienia końcowe 11

Załącznik nr 1 - Cennik 13

§ 12 Ochrona danych osobowych i prywatności 15

§ 1 Definicje

Abonament

oznacza stałą opłatę ponoszoną przez Użytkownika z tytułu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Aplikacji w ramach Konta Rozszerzonego i możliwości korzystania przez Użytkownika z Usługi, opłata określona w Cenniku

Aplikacja

oznacza aplikację Matflix

Użytkownik

oznacza Usługobiorcę, korzystającego z Usług poprzez Aplikację, posiadający Konto;

Cennik

oznacza cennik Usługi, wysokość Abonamentu wraz z zestawieniem rodzajów i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu;

Treści

oznaczają wszelkie materiały, w tym Zadania i Rozwiązania, które Użytkownik wprowadza i udostępnia Usługodawcy za pośrednictwem Aplikacji, mogące stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawiprawach pokrewnych;

Konto

oznacza Konto Podstawowe lub Konto Rozszerzone;

Konto Podstawowe (BASIC)

oznacza konto przydzielone Użytkownikowi poprzez rejestrację w Aplikacji w ramach którego, Użytkownik może korzystać z Usług za pośrednictwem Aplikacji bez opłat; przy czym w ramach tego Konta Aplikacja może wyświetlać reklamy. Usługodawca informuje, iż reklamy dostarczane są przez podmioty trzecie i na ich treść Usługodawca nie ma wpływu.

Konto Rozszerzone

oznacza typy kont przydzielonych Użytkownikowi poprzez rejestrację w Aplikacji, zgodnie z opłatą abonamentową; dokonaną przez Użytkownika lub zgodnie z ilością Poleceń dokonanych przez Użytkownika. Typy kont Rozszerzonych, ich funkcjonalności i wysokość Abonamentu zdefiniowane są w cenniku.

Okres Rozliczeniowy

oznacza okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Użytkownika wobec Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi w ramach Konta Rozszerzonego; okres opisany jest szczegółowo w Regulaminie;

Regulamin

oznacza niniejszy regulamin świadczenia Usługi dostępny na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji;

Rozwiązania

oznacza rozwiązanie, opracowanie Zadania zamieszczonego przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji;

O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, następującym sformułowaniom, znajdującym się w Regulaminie nadane zostało następujące znaczenie:


Polecenie

oznacza polecenie przez Użytkownika Aplikacji, za pośrednictwem linku zamieszczonego w Aplikacji, skutkującej założeniem Konta i zawarciem Umowy przez nowych użytkowników;

Strona Internetowa

oznacza stronę internetową Usługodawcy pod adresem www.matflixapp.com

Umowa

oznacza umowę zawartą przez Użytkownika z Usługodawcą;

Usługa

oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie polegające na udostępnieniu Użytkownikowi Rozwiązań;

Usługobiorca

oznacza osobę, która korzysta z Usług z wykorzystaniem Aplikacji;

Usługodawca

SmartApp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-680 Warszawa, ul. Poznańska 16 lok. 4, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: 880413, posiadającą numer NIP: 7011009250, o kapitale zakładowym 742 100,00 zł;

Zadanie

oznacza treść zadania matematycznego.§ 2 Postanowienia ogólne


 1. Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną przez Usługodawcę Usługi oraz prawa, obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

 2. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia Usługi wyłącznie dla Użytkownika korzystającego z Aplikacji.

 3. Regulamin określa ponadto zasady dotyczące postępowania reklamacyjnego oraz zasady ochrony danych osobowych.


§ 3 Zawarcie Umowy


 1. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej na podstawie formularza rejestracyjnego poprzez założenie Konta

  Podstawowego lub Konta Rozszerzonego oraz akceptacji Regulaminu poprzez odznaczenie przez Użytkownika na formularzu pola akceptacji Regulamin.

 2. Potwierdzenie zawarcia umowy nastąpi na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji i zakładania Konta Podstawowego lub Konta Rozszerzonego.

 3. Przy zawarciu Umowy Usługodawca poprzez Aplikację umożliwia Użytkownikowi dostęp do treści Regulaminu, w tym Cennik. Dokumenty, o których stanowi niniejszy ustęp będą dostępne również na Stronie Internetowej oraz w odpowiedniej zakładce w ramach Aplikacji.


§ 4 Rodzaj i zakres świadczenia Usługi


Usługodawca w ramach Usługi umożliwia Użytkownikowi:

 1. posiadającemu Konto Podstawowe:

  1. w okresie określonym w ust.3 niniejszego paragrafu, możliwość skorzystania z ograniczonej ilości Rozwiązań zgodnie z Cennikiem

  2. dostęp do Aplikacji poprzez Konto Podstawowe.

 2. posiadającemu Konto Rozszerzone:

  1. możliwość skorzystania z nieograniczonej liczby Rozwiązań w okresie 1 miesiąca od pobrania opłaty

  2. w zależności od typu Konta Rozszerzonego możliwość skorzystania z dodatkowych usług zgodnie z Cennikiem: np. komentarza do Rozwiązania

  3. dostęp do Aplikacji poprzez Konto Rozszerzone.


 1. Po założenia Konta, Użytkownik przez czas oznaczony 14 dni, nieodpłatnie będzie miał dostęp do tego typu Konta Rozszerzonego, za które według cennika ponosiłby najmniejszą odpłatność;

 2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 Konto przekształca się w Konto Podstawowe, chyba że Użytkownik opłaci Abonament za konto Rozszerzone lub na podstawie innych przepisów Regulaminu będzie mu przysługiwał dostęp do któregoś z Kont Rozszerzonych (np. na skutek Poleceń)

 3. Umowa w ramach Konta Podstawowego zawierana jest na czas nieoznaczony. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Podstawowe. Użytkownik uprawniony jest do rejestracji tylko jednego Konta Podstawowego w Aplikacji. Po upływie czasu, określonego w niniejszym ustępie Umowa ulega rozwiązaniu. Użytkownik może dokonać przedłużenia Umowy lub zawarcia nowej Umowy poprzez założenie i rejestrację Konta Rozszerzonego.

 4. Umowa w ramach Konta Rozszerzonego zawarta jest na czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż na czas opłaconego Abonamentu, albo czas obowiązywania Konta Rozszerzonego na skutek Poleceń. Do Umowy zawartej na czas nieokreślony zastosowanie mają ust. 5 – 8 niniejszego paragrafu. W przypadku wygaśnięcia Umowy w ramach Konta Rozszerzonego, Usługi świadczone są dalej w ramach umowy dotyczącej Konta Podstawowego.

 5. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

 6. Usługodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn tj.:

  1. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;

  2. zmiany sposobu świadczenia Usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

  3. zmiana zakresu lub świadczenia Usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności Aplikacji.

 7. Usługodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn tj. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub Umowy, lub praw osób trzecich, w sposób mający wpływ na wykonywanie Umowy bądź sytuację Usługodawcy lub innych użytkowników Usługi, jeżeli Użytkownik nie zaprzestanie

  ww. naruszeń lub nie naprawi ich skutków w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę w wezwaniu skierowanym do Użytkownika.

 8. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem:

  1. adresu e-mail: kontakt@matflixapp.com;

  2. adresu korespondencyjnego: poprzez zaznaczenie opcji Usuń Konto w Aplikacji, przy czym usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie jest równoznaczne ze skorzystaniem z opcji Usuń Konto, a tym samym z wypowiedzeniem Umowy;

  3. Usługodawca swoje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta.

 9. Z Usługi i Aplikacji korzystać mogą jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, mogą korzystać z Usługi wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych.


§ 5 Warunki świadczenia Podstawowej Usługi wsparcia dydaktycznego:

Świadczone usługi mają charakter dydaktyczny i mają na celu wspomóc Użytkownika w nauce. Przy czym proponowane rozwiązania mają jedynie charakter sugestii i powinny być zweryfikowane przez Użytkownika.


 1. Warunkiem korzystania z Usługi przez Użytkownika jest:

  1. zawarcie Umowy;

  2. akceptacja Regulaminu;

  3. Posiadanie podręczników wraz z tytułem prawnym do nich, z zadaniami, do których użytkownik poszukuje przykładów rozwiązań. Przy czym, Usługodawca wyjaśnia, iż Usługodawca nie powiela podręczników, a dodając podręcznik do swojego zbioru, Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić, iż posiada egzemplarz podręcznika, a dodanie egzemplarza do zbioru dokonywane jest w ramach użytku osobistego Użytkownika, podręcznika do którego przysługuje mu tytuł prawny.

  4. spełnienie następujących minimalnych warunków technicznych:

   1. posiadanie urządzenie z systemem Android 6.0 w przypadku systemy Android

   2. posiadanie urządzenia z systemem iOS 9.0 w przypadku systemu iOS

 2. Możliwość korzystania z Usługi wymaga: założenia Konta, zalogowania na Konto na zasadach określonych poniżej:

  1. dostęp do Usług odbywa się poprzez Konto,

  2. do weryfikacji konta potrzeba adresu e-mail Użytkownika oraz hasła Użytkownika,

  3. hasło nie jest zapisane w Aplikacji w postaci jawnej,

  4. zmiana hasła uwierzytelniającego, o którym mowa pkt 3 powyżej następuje okresowo (nie rzadziej niż co 30 dni),

  5. hasła mają długość przynajmniej 8 znaków (małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne).

 3. Polecenie przez Użytkownika nowego użytkownika – skutkujące założeniem przez nowego użytkownika Konta – uprawnia Użytkownika do skorzystania z 10 przykładów rozwiązań w ciągu kolejnych 5 dni

 4. Poza usługą wsparcia dydaktycznego, Usługodawca może świadczyć następujące usługi:

  1. umożliwienia dodawania Treści,

  2. Dokonywania opracowań Treści,

 5. Konta Rozszerzone, na zasadach promocji mogą być wzbogacone przez Usługodawcę o Usługę Komentarza Merytorycznego do Rozwiązania, przy czym opłata Abonamentowa nie została skalkulowana w objęciu o tę usługę i winna być ona traktowana jako usługa dodatkowa przyznawana w charakterze promocji.


§ 6 Oświadczenia, zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron


 1. Usługodawca oświadcza, że posiada środki techniczne do świadczenia Usługi i uprawnienia do udostępnienia Aplikacji Użytkownikowi.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. nie przechowywania ani nie transmitowania za pomocą Aplikacji materiałów naruszających prawo osób trzecich, zniesławiających bądź szkodliwych oraz jakichkolwiek innych materiałów naruszających Regulamin lub przepisy obowiązującego prawa, w tym Użytkownik zobowiązuje się do:

   1. nie propagowania treści o charakterze bezprawnym, w tym treści faszystowskich, propagujących systemy totalitarne, nawołujących do nienawiści w szczególności na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych, ze względu na płeć;

   2. nie wykorzystywania Aplikacji do rozsyłania niezamówionych informacji handlowych lub umieszczanie w ramach Danych treści bezprawnych, jakichkolwiek wirusów, robaków, koni trojańskich, programów szpiegujących lub innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwych kodów programistycznych, mogących w sposób negatywny wpływać na Usługodawcę, innych użytkowników Usługi; • nie korzystania z Aplikacji w sposób zakłócający jej funkcjonowanie,

   3. niepodejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji przy pomocy innych środków niż Interfejs udostępniony przez Usługodawcę,

   4. nie korzystania z Kont innych użytkowników lub udostępniania swojego Konta innym użytkownikom.


§ 7 Płatności w ramach Konta Rozszerzonego


  1. Partner z tytułu świadczenia Usługi w ramach Konta Rozszerzonego, zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Usługodawcy miesięcznego Abonamentu określonego Cennikiem lub do dokonywania Poleceń.

  2. Abonament jest pobierany z góry zgodnie z zasadami dostawców płatności..

  3. Okresem Rozliczeniowym będącym podstawą do rozliczenia należności za Usługę jest miesiąc.

  4. Jeśli Usługodawca umożliwi korzystanie z Kont Rozszerzonych, Użytkownik ma prawo wyboru korzystania z Usług w ramach Konta Rozszerzonego poprzez uiszczenie Abonamentu albo dokonywanie Poleceń.

 1. Opłata Abonamentowa będzie dokonywana poprzez: system płatności google play lub applepay zgodnie z zasadami dostawców tych usług..


§ 8 Reklamacje


 1. Użytkownik może zgłaszać zastrzeżenia związane z dostępem do Usług, korzystaniem z nich lub ich funkcjonowaniem w formie reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika.

 3. Za dzień otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przyjmuje się dzień otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej lub dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego.

 4. Reklamacje mogą być składane Usługodawcy:

  1. Na adres e-mail: kontakt@matflixapp.com

  2. na adres do korespondencji Usługodawcy: Użytkownik może zgłosić reklamację w dowolnej formie. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zgłoszenie reklamacyjne może zawierać co najmniej następujące dane:

   1. imię i nazwisko i adres Użytkownika,

   2. przedmiot reklamacji oraz reklamowany okres wraz z przedstawieniem okoliczności uzasadniających reklamację.


§ 9 Prywatność


 1. Usługodawca dochowuje należytej staranności, by dbać o prywatność swoich Użytkowników.

 2. Usługodawca wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do Aplikacji, wykonania Umowy z Usługobiorcą i dokonania rozliczeń publicznoprawnych oraz dla celów statystycznych przechowuje wyłącznie następujące dane osobowe Użytkownika: identyfikator z platformy gogle lub facebook, lub opcjonalnie Imię, Nazwisko, Telefon.

 3. Dane są zbierane, przechowywane, a następnie usuwane po ustaniu celu ich przetwarzania. Dane są przechowywane na czas zawarcia Umowy, i po jej ustaniu w celach rozliczeń publicznoprawnych, nie dłużej niż przez 5 lat.

 4. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia danych osobowych w każdym czasie, na adres e-mail kontakt@matflixapp.com Przy czym Usługodawca informuje, że przetwarzanie danych wskazanych powyżej jest warunkiem koniecznym umożliwiającym korzystanie z Aplikacji.

 5. Pełną wersję polityki ochrony danych osobowych i prywatności znaleźć można poniżej

§ 9’ Treści, i dane osobowe


 1. Użytkownik może publikować Treści w ramach swojego Konta.

 2. Zamieszczając Treści Użytkownik potwierdza iż umieszcza je w celu uzyskania sugestii rozwiązania edukacyjnego, w ramach dozwolonego użytku – nauki w ramach posiadanego egzemplarza podręcznika, a tym samym oświadcza że dysponuje pełnią praw do Treści, w tym w przypadku, gdy Treści te stanowią lub mogłyby stanowić Utwór w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, również do autorskich praw majątkowych i niemajątkowych do Treści i jest uprawniony do ich zamieszczenia w Aplikacji. Użytkownik gwarantuje, że majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do Treści, nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie będą zgłaszać żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby być majątkowe prawa autorskie ani prawa pokrewne do Utworów.

 3. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać praw osobistych do Treści wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji. Użytkownik zobowiązuje się nie żądać od Usługodawcy oznaczania Treści nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika.

 4. W zakresie, w jakim wykonanie Umowy przez Usługodawcę może wiązać się z korzystaniem przez Usługodawcę z praw własności intelektualnej do Treści, z przekroczeniem dozwolonego użytku, Użytkownik bez dodatkowego wynagrodzenia udziela Usługodawcy w ramach Umowy praw, zgód w odpowiednim zakresie oraz wszelkich niewyłącznych licencji do korzystania z takich praw własności intelektualnej do Treści.

 5. Udzielenie Usługodawcy odpowiednich, nieodpłatnych licencji lub zgód, o których mowa w ust. 4, jeżeli stanowią one utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nastąpi na polach eksploatacji koniecznych do prawidłowego świadczenia Usług na nieograniczonym terytorium, w szczególności:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści – wytwarzania wszelkimi technikami egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treść utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 3. w zakresie rozpowszechniania Treści w sposób inny niż określony w pkt (2) – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

  2. wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych,

  3. dokonywania skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, opracowań,

  4. modyfikowania całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji,

 6. Wraz z udzieleniem licencji do Treści, Użytkownik w ramach Umowy w celu wykonania Podstawowej usługi dydaktycznej udziela Usługodawcy zgody na dokonywanie, rozporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań Treści, a także przenosi na Usługodawcę prawo do zezwalania na korzystanie z przedmiotu zależnych praw autorskich do opracowań Treści na polach eksploatacji wymienionych w ust 5. Usługodawca będzie uprawniony do przeniesienia prawa do udzielania zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na inne osoby, w tym na dalszych nabywców praw do Treści.

 7. Usługodawca ma prawo do odmowy publikacji lub usuwania Treści, które uzna za sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, naruszające dobre obyczaje lub też niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

 8. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w celu wykonania i rozliczenia Umowy, rozpatrzenia reklamacji Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie:

  1. zawartym w formularzu rejestracyjnym,

  2. zawartym w Koncie,

  3. danych o płatnościach,

  4. informacji o Usługach świadczonych Użytkownikowi i ich rozliczeniu,

  5. danych zgłoszonych i niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 9. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, a także jej rozliczenia.

 10. Usługodawca jest administratorem tych danych osobowych. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 3. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację za pomocą Konta. Dodatkowo Użytkownik może skorzystać ze swojego prawa dostępu do danych i ich poprawiania kontaktując się z Usługodawcą pod adresem email: kontakt@matflixapp.com


§ 10 Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia do Umowy


 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi dostarczania treści cyfrowych, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i zważywszy na powyższe na zasadach opisanych poniżej traci prawo do odstąpienia od Umowy. Szczegółowe zasady i podstawy prawne powyższego opisane są poniżej.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy i rezygnacji z Usług bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Usługodawcy lub na adres e-mail: kontakt@matflixapp.com przed upływem terminu. Adres Usługodawcy wskazany jest w Regulaminie. Użytkownik nie ponosi żadnych

   dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem.

  2. Zwrot wszystkich otrzymanych od Użytkownika płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1.4 niniejszego paragrafu. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  3. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Użytkownikom w przypadku umów:

   1. o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

   2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


§ 11 Postanowienia końcowe


 1. Prawem właściwym dotyczącym Regulaminu jest prawo polskie.

 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę w przypadkach, o których mowa w § 4 Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie informacji o zmianie na Konto oraz na adres e-mail przekazany przez Użytkownika, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią. Regulamin jest możliwy do pobrania i zapoznania się przez Użytkownika. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie, o ile Użytkownik do upływu tego terminu nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, lub po upływie tego terminu będzie korzystał z Aplikacji zaakceptowawszy Regulamin w ramach Aplikacji.

 3. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych, powszechnie dostępnych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych w regulaminach instytucji prowadzących takie postępowania.


Załącznik nr 1 - CennikFunkcjonalność

KONTO BASIC - bezpłatne

KONTO UNLIMITED (rozszerzone) -9,99 zł za 30 dni

REKLAMY PRZED WYŚWIETLENIEM ROZWIĄZANIA

REKLAMY PRZED WYŚWIETLENIEM ROZWIĄZANIA

BRAK REKLAM W APLIKACJI

ROZWIĄZANIA

PRZEDSTAWIONE W KOLORZE

ROZWIĄZANIA PRZEDSTAWIONE W WERSJI CZARNO-BIAŁEJ

ROZWIĄZANIA PRZEDSTAWIONE W KOLORZE

CZAS OCZEKIWANIA NA ROZWIĄZANIE

5 MIN OCZEKIWANIA PRZED WYŚWIETLENIEM KOLEJNEGO

ROZWIĄZANIA

NATYCHMIASTOWE ROZWIĄZANIE, BEZ OCZEKIWANIA

LIMIT WYŚWIETLANYCH ROZWIĄZAŃ

LIMIT 10 ROZWIĄZAŃ TYGODNIOWO

NIELIMITOWANA ILOŚĆ ROZWIĄZAŃ


Korzystanie z konta rozszerzonego w aplikacji przez 30 dni: 9,99 zł
§ 12 Ochrona danych osobowych i prywatności


 1. Możemy zbierać następujące rodzaje danych osobowych przekazywanych bezpośrednio lub automatycznie w celu zagwarantowania jak najlepszego doświadczenia użytkownika podczas korzystania z Usługi:

  1. Obrazy i teksty;

  2. Twój adres e-mail, pseudonim i wiek, jeśli zdecydujesz się zarejestrować i jesteś w wieku uprawniającym do rejestracji konta;

  3. Informacja o Subskrybcji. Kiedy subskrybujesz lub zdecydujesz się korzystać z naszych płatnych Usług, przekażesz nam lub naszemu dostawcy usług płatniczych informacje, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej lub inne informacje finansowe; oraz

  4. Wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się przekazać nam lub w Usłudze podczas promocji lub podobnego wydarzenia – wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje wyłącznie w tym celu.

  5. Jeśli skontaktujesz się z nami lub naszym zespołem obsługi klienta, zbierzemy podane przez Ciebie dane. Ewidencja tej korespondencji może być również prowadzona w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta.

 2. Serwis może zbierać od Ciebie następujące informacje, które w pewnych okolicznościach mogą stanowić dane osobowe:

  1. Dane o lokalizacji

  2. Dane dotyczące użytkowania: informacje o korzystaniu z Usługi, na przykład, spędzonym czasie, historii zakupów;

  3. Dane urządzenia;

  4. Obrazy lub filmy zrobione aparatem;

  5. Technologie analityczne: pliki cookies, sygnały nawigacyjne, anonimowe unikalne identyfikatory, tagi, dzienniki awarii i skrypty, Korzystamy z technologii stworzonej przez firmy trzecie. Listę można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@matflixapp.com

  6. Optymalizacja i dystrybucja ruchu

 3. Głównym celem korzystania z Twoich informacji jest ulepszanie naszych Usług, dane osobowe wykorzystujemy w celach:

  1. Konfiguracji i rejestracji w Usłudze, jeśli spełniasz warunki umożliwiające rejestrację;

  2. Zarządzanie Usługą, zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa;

  3. Udostępnianie funkcji dostępnych w Serwisie;

  4. Aby rozwijać, ulepszać i chronić nasze prawa i/lub naszą własność;

  5. Komunikować się z tobą;

  6. Aby ułatwić i przetworzyć wszelkie zakupy w aplikacji;

  7. Aby zapobiegać oszustwom i innym nadużyciom oraz badać je;

  8. Aby obsługiwać i ulepszać nasze produkty i usługi;

  9. Do badań rynku;

  10. W przypadku elektronicznego marketingu bezpośredniego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  11. Aby spersonalizować doświadczenie użytkownika;

  12. Do audytu i analizy

  13. Do marketingu: współpracujemy z dostawcami usług marketingowych: Google i Facebook

 4. Przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo do:

  1. dostępu do swoich danych,

  2. sprostowania lub usunięcia Twoich danych,

  3. ograniczenia ich przetwarzania,

  4. przeniesienia swoich danych osobowych,

  5. sprzeciwu dotyczącego przetwarzania twoich danych osobowych,

 5. Dane nie będą przechowywane dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy

 6. Prywatność dzieci: nie będziemy świadomie gromadzić danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia, jeśli masz mniej niż 16 lat, poprosimy Cię o zgodę lub zgodę osoby uprawnionej do odpowiedzialności rodzicielskiej. Nie sprzedajemy Twoich

  informacji i zawsze prosimy o zgodę. Jeśli dowiesz się, że nieświadomie zebraliśmy dane osobowe dziecka, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@matflixapp.com.

 7. Podejmujemy środki w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą przez osoby trzecie, przechowując je w zabezpieczonej zaporą sieciową bazie danych ze ściśle ograniczonymi prawami dostępu.